Утопија.Мк е независен сатиричен портал. Сите содржини објавени на овај портал се во потполност измислени. Секоја сличност со јавни личности и институции е случајна, а секои користени имиња и презимиња се во потполност измислени. Освен кога не се. Објект на сатирични коментари понекогаш се вистински личности и институции, но во смисла за нагласување на одредени појави и никако во личен напад на истите. Поентата на овај сајт е актуелните теми да ги претвори во хумористични и со единствена цел да ги насмее и расположи читателите. Доколку некој поединец или институција се чуствуваат угрозени или неоправдано исмејувани слободно можат да не контактираат.

Исто така, оваа страница не е намерена за лица помлади од 18 години, постари од 70, кои не користат дезодоранс, кои прдат во автобус, кои мислат дека постојат работи за кои не треба да се шегува, кои никогаш не автостопирале, кои се бричат контра, кои одат на прв кат со лифт и кои мислат дека лоши работи им се случуваат само на нив.

Castigat Ridendo Mores!